Akrylfinish

Category

Användningsområde

Används som ett prepareringsmedel för att lösa polermedelsrester och ev. avlagringar som kan finnas kvar på ytan efter polering. Efterlämnar en fettfri yta, färdig för försegling eller vaxning.

Användarinstruktioner

Används outpädd på lackerade ytor, plast, glas m.m.

Spraya på ytan och polera med microfiberduk.

Varningstexter och innehåll

BRANDFARLIGT

Mycket brandfarlig vätska utspädd med vatten.

Undvik spill i miljön. Sörj för god ventilation vid användning. Använd lämplig skyddsutrustning, handskar, ögonskydd.

Undvik kontakt med ögonen då irritation och sveda kan uppstå.

Kan irritera huden vid långvarig kontakt.

Vid hudkontakt med besvär, tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Vid ev förtäring, drick rikligt med vatten och försök att kräkas. Kontakta giftinformationscentral eller läkare.

Förvaras på sval och torr plats otillgänglig för barn.

Innehåller: Isopropanol (CAS No. 6763-0)

10-15%, Dipropylenglykolmetyleter

(CAS No 34590-94-6) 1-5%.

Volym 0,25 liter