Akrylpolering

Category

Användningsområde

Akrylpolering används som rengörings- och polermedel för nergångna och oxiderade ytor. Arbetet ger ofta bästa resultat med maskinpolering.

Användarinstruktioner

Akrylpolering används outspädd.

Spraya på ytan och polera med en ren trasa eller microfiberduk. Polera med ett lätt tryck till önskas resultat är uppnått.

Varningstexter och innehåll

BRANDFARLIGT

Mycket brandfarlig vätska utspädd med vatten.

Undvik spill i miljön. Sörj för god ventilation vid användning. Använd lämplig skyddsutrustning, handskar, ögonskydd.

Undvik kontakt med ögonen då irritation och sveda kan uppstå.

Kan irritera huden vid långvarig kontakt.

Vid hudkontakt med besvär, tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Vid ev förtäring, drick rikligt med vatten och försök att kräkas. Kontakta giftinformationscentral eller läkare.

Förvaras på sval och torr plats otillgänglig för barn.

Innehåller:

Isopropanol (CAS No. 6763-0)

10-15%, Dipropylenglykolmetyleter

(CAS No 34590-94-6) 1-5%.

Volym 0,25 liter