Aktivt Syre

Användningsområde

Aktivt syre rengör snabbt spabadets vatten och förhindrar uppkomsten av alger.

Det effektiviserar även verkan av klor och bromin.

Användarinstruktioner

Vid nypåfyllnad eller vid omställning  till aktivt syre-system doserar man 20 g (ca 4 teskedar) per 1000 l vatten.

Efter varje användning av spabadet bör du också tillsätta 20 g (ca 4 teskedar) per 1000 l vatten.

Du kan använda spabadet ca 6 timmar efter behandling med Aktivt syre. För underhållande desinfektion vid icke-användande doserar man 20 – 40 g (ca 4-8 teskedar) i veckan per 1000 l vatten.

Varningstext och innehåll

FRÄTANDE

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skadligt vid förtäring.

Undvik spill i stora mängder i miljön.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta händer grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Vid kontakt med ögonen, skölj genast med vatten under 15 minuter (särade ögonlock) och kontakta läkare.

Undvik inandning av damm. Vid andningsbesvär, placera den skadade i halvsittande ställning. Ge andningshjälp vid behov. Kontakta läkare.

Kan irritera huden vid långvarig kontakt.

Vid hudkontakt med besvär, tvätta genast huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Vid ev förtäring, Skölj munnen noga och drick rikligt med vatten i små klunkar. Framkalla ej kräkning. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare.

Förvaras oåtkomligt för barn, väl tillsluten på väl ventilerad plats. Undvik blandning med föroreningar t.ex. rost, damm, aska. Förvaras i högst 30° C frånskilt från andra farliga och oförenliga ämnen.

Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Innehåller:

Potassium monopersulfat 100% (CAS No. 70693-62-8).

Vikt 1 kg