Bromintabletter

Användningsområde

Bromintabletter används för kontinuerlig desinfektion av spabadets vatten och används med fördel om man är känslig mot klor och klorets doft.

Användarinstruktioner

Dosering ca 1 tablett per 1000 liter vatten och vecka. Kontrollera så att bromvärdet ligger mellan 3-6ppm.

Placera tabletten direkt i bräddavloppets korg, i en tablettflotte eller i en brominator. Tabletten löses upp långsamt.

Varningstext och innehåll

SKADLIG

Produkten orsakar reaktion, brand eller explosion i kontakt med brännbara ämnen eller material.

Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid förtäring.

Undvik spill i stora mängder i miljön.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta händer grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Vid kontakt med ögonen, skölj genast med vatten under 15 minuter (särade ögonlock) och kontakta läkare.

Undvik inandning av damm. Vid andningsbesvär, placera den skadade i halvsittande ställning. Ge andningshjälp vid behov. Kontakta läkare.

Kan irritera huden vid långvarig kontakt.

Vid hudkontakt med besvär, tvätta genast huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Vid ev förtäring, Skölj munnen noga och drick rikligt med vatten i små klunkar. Framkalla ej kräkning. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare.

Förvaras oåtkomligt för barn, väl tillsluten på väl ventilerad plats. Undvik blandning med föroreningar t.ex. rost, damm, aska. Förvaras i högst 30° C frånskilt från andra farliga och oförenliga ämnen.

Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Innehåller:

Bromo-chloro-5,5-dimethlimidazolidine-2,4-dione (BCDMH) 100% (CAS No. 32718-18-6).

Vikt 1 kg