Filter-Rent

Category

Användningsområde

Regelbunden rengöring av spabadets filter håller filterprestandan hög samt förlänger filtrets livslängd.

Användarinstruktioner

Demontera det smutsiga filtret och spola av det med vatten för att avlägsna lös smuts. Blanda Filter-rent i en hink med vatten med koncentration 1 del Filter-rent per 50 delar vatten och låt filtret ligga i blandningen i 24h. Skölj sedan filtret noggrant med vatten innan du monterar tillbaks det i spabadet.

Varningstext och innehåll

FRÄTANDE

Farlig vid förtäring.

Risk för allvarliga ögonskador.

Kan vara farlig vid inandning.

Undvik kontakt med ögon och hud.

Använd ögonskydd samt lämpliga skyddshandskar och kläder.

Sörj för god ventilation vid användande.

Vid kontakt med ögonen, skölj genast med vatten under 15 minuter.

Vid andningsbesvär, placera den skadade i halvsittande ställning. Ge andningshjälp vid behov.

Vid hudkontakt, tvätta genast huden med tvål och vatten.

Kan förorsaka frätskador på slemhinnor, svalg, matrsupe, magsäck. Vid ev förtäring, drick rikligt med vatten, framkalla ej kräkning.

Kontakta alltid läkare om något besvär kvarstår!

Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras väl tillsluten på sval, torr och väl ventilerad plats. Undvik kontakt med syror och alkalimetaller.

Töm ej i avloppet, lämna behållare och innehåll till insamlingsställe för farligt avfall.

Innehåller:

Difosonsyra 20-60% (CAS No. 2809-21-4)

Polykarboxylsyra 10-15% (CAS No. 279-506-0)

Natriumhydroxid 0,3-10% (CAS No. 1310-73-2)

Kaliumhydroxid 0,3-10% (CAS 1310-58-3)

Total volym 1 liter.