Klart vatten

Användningsområde

Klart vatten bör tillsättas när spabadets vatten är glanslöst och grumligt. Resultatet blir att små smutspartiklar koagulerar och på så vis fastnar i spabadets filter, där de går att avlägsna.

Användarinstruktioner

OBS! Stäng av spabadets Jets! Tillsätt en kapsyl “Klart vatten” direkt i vattnet.

Om vattnet fortfarande är grumligt efter 48h bör du överväga att byta allt vatten i spabadet.

Varningstexter och innehåll

FRÄTANDE

Kan ge frätande skador!

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skadligt vid förtäring.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att inandas gaser/dimma/ångor/spray. Tvätta händer grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Vid kontakt med ögonen, skölj genast med vatten under 15 minuter (särade ögonlock) och kontakta läkare.

Vid andningsbesvär, placera den skadade i halvsittande ställning. Ge andningshjälp vid behov. Kontakta läkare.

Kan irritera huden vid långvarig kontakt. Vid hudkontakt med besvär, tvätta genast huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Vid ev förtäring, Skölj munnen noga och drick rikligt med vatten i små klunkar. Framkalla ej kräkning. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare.

Förvaras oåtkomligt för barn, väl tillsluten på väl ventilerad plats. Förvaras ej i behållare gjorda av aluminium, magnesium, zink eller koppar. Förvaras i temperatur 10- 35°C.

Undvik spill i stora mängder i miljö eller avlopp.

Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Innehåller:

Polyaluminiumhydroxid Chloride Silicate 25-50%

(CAS No. 1327-41-9).

Volym 0,5 liter