Mineralkontroll

Användningsområde

Mineralkontroll förhindrar att mineraler fäller ut och missfärgar akrylen. Sänker även hårdheten för att minska uppkomsten av kalkavlagringar i spabadet.

Användarinstruktioner

Inledande behandling, tillsätt 4msk (60ml) Mineralkontroll per 1000 liter vatten när du tappar upp nytt vatten i spabadet.

Starta filtreringsprocessen och låt vattnet circulera i 1h.

Veckovis behandling, tillsätt 2msk (30ml) Mineralkontroll per 1000 liter vatten en gång per vecka.

Varningstexter och innehåll

SKADLIG

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skadligt vid förtäring.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att inandas gaser/dimma/ångor/spray. Tvätta händer grundligt efter användning.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Undvik utsläpp till miljön.

Vid kontakt med ögonen, skölj genast med vatten under 15 minuter (särade ögonlock) och kontakta läkare.

Undvik inandning av damm. Vid andningsbesvär, placera den skadade i halvsittande ställning. Ge andningshjälp vid behov. Kontakta läkare.

Kan irritera huden vid långvarig kontakt.

Vid hudkontakt med besvär, tvätta genast huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Vid ev förtäring, Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. Framkalla ej kräkning. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare.

Förvaras inlåst och oåtkomligt för barn, väl tillsluten på väl ventilerad plats. Förvaras ej i närheten av syra då giftig gas utvecklas vid kontakt.

Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Innehåller:

1-Hydroxietan-1,1-difosfonsyra 15-30%

(CAS-nr: 220-552-8).

Volym 1 liter