One Chock

Användningsområde

Veckovis chock behandling av spabad, förhindrar uppkomsten av alger och bakterier i spabad. Hjälper även ett grumligt vatten att klarna.

Användarinstruktioner

För chockbehandling av spavatten upp till 1500 liter, dosera med 1st burk vid nytt vatten och veckovis dosering med en halvburk vid 1000 liter.

Varningstexter och innehåll

SKADLIG

Risk för allvarliga skador. Använd ögonskydd samt lämpliga skyddshandskar. Vid kontakt med ögonen, skölj genast med vatten under 15 minuter.

Undvik inandning av damm. Vid andningsbesvär, placera den skadade i halvsittande ställning.

Ge andningshjälp vid behov. Vid ev förtäring, drick rikligt med vatten, framkalla ej kräkning.

Kontakta alltid läkare om något besvär kvarstår!

Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras väl tillsluten på sval, torr och väl ventilerad plats.

Förhindra utsläpp av större mängd till avlopp.

Innehåller:

Sodium dichloroisocyanurat dihydrate 100%

(CAS no. 51580-86-0). Vikt 35g