pH Minus

Användningsområde

Högt pH värde gör vissa typer av rengörare mindre effektiva och kan leda till problem med grumligt vatten och avlagringar på ytor och i rörledningar.

Genom att använda Ph minus i spabadets vatten kan detta förhindras.

Användarinstruktioner

Sträva efter att hålla pH värdet i spabadets vatten inom området 7.2-7.6.

Tillför 1 matsked Ph minus per 1500 liter vatten för att minska pH värdet med 0.4.

Varning

FRÄTANDE

Risk för allvarliga ögonskador. Använd ögonskydd.

Vid kontakt med ögonen, skölj genast med vatten under 15 minuter (särade ögonlock) och kontakta läkare.

Undvik inandning av damm. Vid andningsbesvär, placera den skadade i halvsittande ställning. Ge andningshjälp vid behov. Kontakta läkare om besvär består.

Kan irritera huden vid långvarig kontakt, använd lämpliga skyddshandskar. Vid hudkontakt, tvätta genast huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår

Vid ev förtäring, drick rikligt med vatten, framkalla ej kräkning och kontakta läkare.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvaras väl tillsluten på sval, torr och väl ventilerad plats. Förhindra utsläpp av större mängd till avlopp.

Innehåller:

Natriumbisulfat 100% (CAS No. 7681-38-1).

Vikt 1kg