pH Plus

 

Användningsområde

För lågt pH värde kan leda till irritation på huden och korrosion på delar i spabadet. För högt pH värde kan leda till problem med grumligt vatten och avlagringar på spabadets ytor samt i rörsystem.

Användarinstruktioner

Sträva efter att hålla pH värdet i spabadets vatten inom området 7.2-7.6.

Tillför 1/2 matsked PH PLUS per 1500 liter vatten för att höja pH värdet med 0.4.

Varningstext och innehåll

SKADLIG

Risk för allvarliga ögonskador.

Använd ögonskydd.

Vid kontakt med ögonen, skölj genast med vatten under 15 minuter (särade ögonlock) och kontakta läkare.

Undvik inandning av damm. Vid andningsbesvär, placera den skadade i halvsittande ställning. Ge andningshjälp vid behov.

Kontakta läkare om besvär består.

Kan irritera huden vid långvarig kontakt, använd lämpliga skyddshandskar. Vid hudkontakt, tvätta genast huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Vid ev förtäring, drick rikligt med vatten, framkalla ej kräkning och kontakta läkare.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvaras väl tillsluten på sval, torr och väl ventilerad plats.

Förhindra utsläpp av större mängd till avlopp.

Innehåller:

Natriumkarbonat 100% (CAS No. 497-19-8)

Vikt 1kg