Rör-Rent

Category

Användningsområde

Rör-rent gör effektivt rent spabades rörlednigar, kopplingar och slangar.

Använd Rör-rent innan du tömmer spabadet på vatten. Tillsätt direkt i filterkorgen medans pumparna arbetar (avlägsna eventuella klor- eller bromintabletter) och låt verka i 12h.

Användarinstruktioner

Tillsätt 200ml per 1000 liter vatten

Tillsätt 300ml per 2000 liter vatten

Varningstexter och innehåll

FRÄTANDE

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skadligt vid förtäring.

Undvik spill i miljön.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta händerna grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Vid kontakt med ögonen, skölj genast med vatten under 15 minuter (särade ögonlock) och kontakta läkare.

Undvik inandning av damm. Vid andningsbesvär, placera den skadade i halvsittande ställning. Ge andningshjälp vid behov. Kontakta läkare.

Kan irritera huden vid långvarig kontakt.

Vid hudkontakt med besvär, tvätta genast huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Vid ev förtäring, Skölj munnen noga och drick rikligt med vatten i små klunkar. Framkalla ej kräkning. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare.

Förvaras oåtkomligt för barn, väl tillsluten på väl ventilerad plats. Förvaras i högst 30° C och ej i direkt solljus.

Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Innehåller:

Svavelsyra 2,5-10% (CAS No. 7664-93-9), Fosforsyra 2,5-20% (CAS No. 7664-38-2).

Volym 0,5 liter