Snabbklor

Användningsområde

Snabbklor rengör och desinfekterar spabadets vatten. Tar död på potentitellt skadliga bakterier och andra organismer.

Användarinstruktioner

Ett spavatten skall hålla 1,0-3,0 ppm klor. Vid användandet av klor granulat, följ dosering för 2-6 msk vid nytt vatten chockdosering (lös i en hink vatten om vattnet understiger 30 grader). Dosera sedan med 1 tsk per bad och badande, vid behov chockdosera med 1-2 msk 1 gång i veckan.

Viktigt att bibehålla klorvärdet mellan 1-3 ppm, för bästa effekt kombinera med brom eller aktivt syre.

Varningstext och innehåll

FRÄTANDE

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan orsaka irritation i luftvägarna. Skadligt vid förtäring.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Tvätta händer grundligt efter användning.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Undvik utsläpp till miljön.

Vid kontakt med ögonen, skölj genast med vatten under 15 minuter (särade ögonlock) och kontakta läkare.

Undvik inandning av damm. Vid andningsbesvär, placera den skadade i halvsittande ställning. Ge andningshjälp vid behov. Kontakta läkare.

Kan irritera huden vid långvarig kontakt.

Vid hudkontakt med besvär, tvätta genast huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Vid ev förtäring, Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. Framkalla ej kräkning. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare.

Förvaras inlåst och oåtkomligt för barn, väl tillsluten på väl ventilerad plats. Förvaras ej i närheten av syra då giftig gas utvecklas vid kontakt.

Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Innehåll

Natriumdiklorisocyanurat, dihydrat 100%

(CAS No. 51580-86-0). Vikt 1 kg