Spalock Finish

Category

Användningsområde

Spalock finish återger galon, gummimattor m.m. sin naturliga lyster och lämnar en smutsavvisande yta.

Användarinstruktioner

Används outspädd.

Rengör ytan med Spalock cleaner samt låt torka helt.

Tag sedan Spalock finish på en trasa och stryk över ytan. Se till att medlet tränger ner i mönstret.

Kan även sprayas direkt på ytan.

Eftertorkning behöver ej ske då ytan är helt torr efter ca 5 minuter.

Varningstext och innehåll

Skadligt vid förtäring.

Mycket brandfarligt.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Gasläckage samt spill kan lätt antändas vid temperaturer vid eller över flampunkten.

Förpackningar i närheten av brand flyttas och kyles med vatten. Ev brand släckes med skum eller pulver.

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att inandas gaser/dimma/ångor/spray. Tvätta händer grundligt efter användning.

Vid kontakt med ögonen, skölj genast med vatten under 15 minuter (särade ögonlock) och kontakta läkare.

Vid andningsbesvär, placera den skadade i halvsittande ställning. Ge andningshjälp vid behov. Kontakta läkare.

Kan irritera huden vid långvarig kontakt.

Vid hudkontakt med besvär, tvätta genast huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Vid ev förtäring, Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. Framkalla ej kräkning. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare.

Förvaras torrt, svalt samt oåtkomligt för barn på väl ventilerad plats. Håll förpackningen väl tillsluten. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Innehåller:

Alifatiska lösningsmedel (CAS-nr:  64742-48-9) 60-100%

Samt Silikonolja 5-10%.

Volym 0,5 liter